Pink shoulder length curly hair- Keturah Hair Design-hair salon Browns Plains 0448749647.

Pink shoulder length curly hair- Keturah Hair Design-hair salon Browns Plains 0448749647.