Platinum blonde hair braided- Keturah Hair Design-hair salon Browns Plains 0448749647.

Platinum blonde hair braided- Keturah Hair Design-hair salon Browns Plains 0448749647.